July 3, 2022

สวัสดิการ thai beverage

สวัสดิการ thai beverage
1 min read
ใจความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ สวัสดิการ thai beverage การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนกล้าแสดงออกและกล้าคาดหวังการเติบโตในองค์กรได้ แม้ว่าในบริษัทจะมีพนักงานร่วมขับเคลื่อนกิจการอยู่หลายฝ่าย แต่ 1 ในจำนวนคนมากมายนั้นอาจมีช้างเผือกที่โดดเด่นแฝงตัวอยู่ ซึ่งบุคคลในลักษณะที่ว่านั้นอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรในระดับที่สูงขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้นโยบายด้านสวัสดิการของไทยเบฟเวอเรจจึงไม่เพียงเป็นแรงจูงใจในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดช่องทางให้คนที่มีศักยภาพสูงกล้าที่เติบโตในหน้าที่การงานตัวเองอีกด้วย  พนักงานทุกคนเติบโตได้ด้วย สวัสดิการ...