October 2, 2022

มิกเซอร์

มิกเซอร์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่สมผสานและรวบรวมสัญญาณเสียงมาไว้จุดเดียวกัน เพื่อนำมาปรับปรุงแต่ง ให้เกิดความสมดุลของเสียง หรือให้ได้ลักษณะเสียงตามที่ต้องการของผู้ที่ควบคุม มีคำเรียกที่คอยติดหูอยู่คือ Sound engineer จากนั้นมิกเซอร์จะปล่อยสัญญาณเสียงที่มีการปรุงแต่งส่งไปยังเครื่องขยายเสียงลำดับต่อไป สัญญาณเสียงที่ใช้ในงานระบบเสียงคือสัญญาณอนาล็อกเรียกอีกแบบหนึ่งเรียกว่าสัญญาณทางไฟฟ้า และมิกเซอร์ รุ่นเก่าจึงเป็นมิกเซอร์ที่เป็นสัญญาณแบบอนาล็อก ถ้าใช้สายสัญญาณที่มีความยาวมากเกินไป จะสูญเสียความต้านทานจากภายในสายสัญญาณ และได้ระบบเสียง...