October 2, 2022

การดูแลแบบประคับประคอง

เมื่อคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณรักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง การดูแลแบบประคับประคองจึงเป็นเรื่องสำคัญ การดูแลรักษาแบบนี้เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลประเภทนี้ควบคู่ไปพร้อมกับการรักษาชนิดอื่นๆ เช่น เคมีบำบัดหรือการฉายรังสี การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการทำเพื่อให้ความสบายใจแก่ผู้ป่วยในช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต การดูแลแบบประคับประคองสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและอาการอื่นๆ ของคนไข้ได้ อีกทั้งยังเป็นเหมือนการให้ความสนับสนุนทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการดูแลที่เน้นไปทางด้านการดูแลสำหรับผู้ป่วยหนัก โดยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ...